Jana Pácalová

Božena Němcová a (slovenská) rozprávka

306–318, resumé s. 317–318
Příspěvek se zabývá vtahem Boženy Němcové k slovenským pohádkám. V prvej časti rekonštruujeme kontakty spisovateľky s rozprávkami počas jej ciest na Slovensko v rokoch 1851–1855 (autentická folklórna komunikačná situácia – kontakt s jednoduchým ľudom; zápisy rozprávok slovenskými romantikmi v rukopisných prameňoch; zbierka Jána Francisciho Slovenskije povesťi), rozhodnutie vydať slovenské rozprávky a praktické kroky, ktoré Němcová podnikla smerom k realizácii tohto zámeru. Na pozadí stretnutia s romantikmi, ktorí boli zainteresovaní do zbierania a/alebo vydávania rozprávok na Slovensku (Ján Francisci, Ľudovít Reuss, Samo Chalupka) analyzujeme vzťah Němcovej k slovenskej rozprávke, resp. k problematike literárneho zužitkovania folklórneho materiálu, aj k týmto mužom. V druhej časti príspevku sa danému vzťahu venujeme z hľadiska rozdielov, ktoré pramenia v odlišnostiach českého a slovenského literárneho prostredia vo vzťahu k rozprávkam, v odlišnom kultúrnom nastavení a tradíciách (v Čechách tradícia rozprávkových zbierok, vzťah k rozprávkam menej kultúrnonacionálne motivovaný ako na Slovensku, význam jazyka slovenských rozprávok pre formovanie slovenčiny ako literárneho jazyka aj pre dejiny spisovnej slovenčiny a i.).
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha