Ondřej Sládek

Obraz Indie v české literatuře 19. století

269–282, resumé s. 282
Autor se ve své studii nezaměřuje na jediný „obraz“ Indie v české literatuře 19. století, ale hovoří o pluralitě „obrazů“. Ústředními záměry studie jsou: 1) nástin hlavních faktorů, které ovlivnily diverzitu obrazů Indie v české literatuře 19. století; 2) návrh možné typologizace dominantních obrazů. „Obrazem“ autor rozumí jednak výsledek specifické poznávací a umělecké činnosti, která usiluje o co nejvěrnější „zobrazení“ reality ? ve smyslu mimetické nápodoby, ale také soubor představ, idejí, ale i typů, stereotypů a předsudků, které se k zobrazované skutečnosti váží. V první části studie autor nastiňuje dějiny českého seznamování s mimoevropskými kulturami, ve kterých výraznou roli hrají čeští nakladatelé (Václav Matěj Kramerius) a vydavatelé periodik z konce 18. a počátku 19. století: Česká včela, Krok, Květy, Světozor aj. Z obsahové analýzy článků zde publikovaných se ukazuje, že Indie je nejčastěji zobrazována jako země, která má nezměrné bohatství, ale současně je exotickou a záhadnou krajinou. Obraz Indie jako pravlasti Slovanů, je nastíněn v druhé části studie, která se věnuje kulturně-politickému a vědeckému projektu českých obrozenců (Josef Jungmann a kol.). Ve třetí části autor předkládá typologii obrazů Indie, které se nejčastěji objevují v české literatuře (zvl. poezii) 19. století. Autor rozlišuje 5 hlavních typů, které dokládá příklady: 1) Obraz Indie jako zdroje a symbolu bohatství; 2) Obraz Indie jako posvátné země bráhmanů; 3) Obraz Indie jako pravlasti Slovanů; 4) Obraz Indie jako prostředku sociální kritiky; 5) Obraz Indie jako (zaměnitelné) kulisy. V závěru studie autor konstatuje, že naznačená rozmanitost obrazů Indie je v české literatuře a kultuře přítomná i v současnosti, i když některé z těchto obrazů získaly v průběhu let novou podobu a nové výrazy.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha