Michal Wanner

Kontakty českých zemí s Orientem 1780–1914 v zrcadle pramenů českých archivů

21–37, resumé s. 37
Cílem příspěvku je podchytit hlavní oblasti, ve kterých v sledovaném období docházelo k vzájemným kontaktům mezi českým prostředím a zeměmi Asie a Afriky. Autor tak činí poukazem na nejvýznamnější archivní fondy a sbírky (archive groups), týkající se dané problematiky, a na skutečnost, že k danému tématu existují již řadu let specializované archivní pomůcky (finding aids). V obecné rovině lze říci, že české archivy poskytují badateli sice omezené, ale neopomenutelné množství pramenů, které jsou zpracovány po stránce archivní, jejich vědecké zhodnocení je však v řadě aspektů v počátcích. Uvedený přehled pramenů alespoň v některých rysech naznačuje časoprostorový rámec vztahů společnosti žijící v českých zemích se zeměmi Asie a Afriky v létech 1780–1914. Zájem o tyto země se až do šedesátých let 19. století projevoval především v obchodních stycích s Osmanskou říší, cestách vojáků, diplomatů a šlechticů a v misijní činnosti příslušníků řeholních řádů. Oživil v sedmdesátých letech 19. století, kdy byl obohacen o řadu dalších dimenzí, především dimenzi odborného zájmu. Došlo k tomu zhruba ve stejném období, kdy etnicky česká společnost a její politická reprezentace začala překračovat rámec střední Evropy, ve kterém se do té doby více méně pohybovala. Mohutné zintenzivnění styků s orientálními zeměmi lze pak pozorovat od devadesátých let 19. století. Dokládají to jak četné pokusy českých firem o expanzi i na vzdálenější orientální trhy, tak vědecká studia a cesty orientalistů. Zhruba ve stejné době se začal projevovat zájem ciziny o české země ze strany orientálních vládců a jejich vlád, který měl podobu návštěv členů panovnických rodin těchto států v Čechách a na Moravě i zakázek pro český průmysl.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha