Plzeňské sympozia

Zdeněk Hojda

„Jsou s tebou naše srdce i mysle – až tam ku břehům Tibery.“ Cestování v době biedermeieru

128–140, resumé s. 140–141
Příspěvek je tezovitou skicou kultury cestování v Čechách mezi lety 1815 a 1848. V popředí stojí otázka „Kdo, jak, kam a proč se vydával na cesty?“ , přičemž předmětem výzkumu jsou výlučně cesty do ciziny. Doba po roce 1815 přináší sociální rozšíření cestování, jež se tak stává všední aktivitou; rozhodující podíl na tomto zevšeobecnění mají měšťanské vrstvy. K dříve obvyklým účelům cest přibývají nové, především cestování „pro cestování“ , to znamená, že motivem je zábava spojená se zájmem o přírodu, lidovou kulturu, technické vymoženosti. Měšťanská poznávací cesta, cesta za vzděláním, bývá často inspirována a sycena i vlasteneckými idejemi a sentimentálními či romantickými myšlenkami dobové literatury (Sterne, Goethe, Stendhal, Chateaubriand). V technickém smyslu lze tuto dobu považovat za přechodnou fázi mezi premoderním konceptem cestování (reprezentovaným šlechtickou Grand Tour) a moderní turistikou (ve smyslu masového turismu): rychlé poštovní vozy zkrátily přesuny z místa na místo zhruba o třetinu, začíná se rozvíjet hotelnictví a moderní lázeňství, ke konci tohoto období vycházejí první série tištěných cestovních průvodců. Na základě těchto tezí se autor pokouší, na konkrétních pramenech (cestopisy v podobě knih, časopiseckých článků, deníků či korespondence) a cestovatelských podnicích zdokumentovat cestování v Čechách doby předbřeznové. Po shrnutí širokého spektra nejrůznějších typů cest a cestovatelů do zámoří, na Blízký Východ, do východní Evropy, stejně jako do Velké Británie, se soustředí na dvě cílové země, a sice na Itálii, která má z hlediska dějin cestování bohatou tradici (např. cesty šlechtice Jindřicha Chotka, umělce Josefa Vojtěcha Hellicha 1836-39 a vlasteneckého básníka Jana Kolára 1841) a na pro turismus nově objevené Švýcarsko (Karl Egon Ebert 1829 a Anton Heck 1845). Na bázi těchto svědectví příspěvek pak analyzuje hlavní rysy dobového vnímání „cizího“ , stejně jako prožitku cesty samotné (jenž je mnohem subjektivnější, než jak se líčí ve starších pramenech).
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist