Plzeňské sympozia

Luboš Velek

Jan Vašatý – apoštol mladočeského panslavismu a jeho dobová karikatura

71–91, resumé s. 91
Příspěvek se zabývá osobností advokáta Jana Vašatého, jednoho z předních českých rusofilů v devadesátých letech 19. století. Jako mladočeský poslanec se vytrvale zasazoval o navazování a rozvíjení kontaktu Čechů s Ruskem, a to jak s pomocí tisku a spolkového života, tak propagací výuky ruštiny na středních školách, ruské literatury atd. Ve své době však na sebe upozorňoval zejména svými rusofilskými prohlášeními v Říšské radě, kde se pokoušel, přesvědčit poslance a rakousko-uherskou zahraniční politiku o nutnosti přátelských vztahů, ba dokonce spojenectví s Ruskem. Jeho projevy, jež postrádaly odbornou kvalifikaci i hlubší znalost zahraničně politické problematiky i Ruska jako takového, vyvolávaly odpor nejenom ve vládních kruzích a v řadách rakousko-německých a polských poslanců, nýbrž vzbuzovaly stále větší nevoli i v samotné straně mladočechů, jež v té době nebyla schopna definovat svoji pozici ve vztahu k otázkám mezinárodní politiky a zejména vůči Rusku. Vašatý se tak stal nezvaným mluvčím a do jisté míry i tvůrcem mladočeské zahraniční a slovanské politiky. Jeho nekvalifikovaný přístup k této problematice, stejně jako extravagantní zjev a četné charakterové nedostatky, však zkarikovaly veškeré jeho snahy na tomto poli a vystavily mladočechy posměchu. Jediným možným řešením se nakonec ukázalo být jeho vyloučení z mladočeské strany, což byl patrně první podobný krok v dějinách české politiky. Příspěvek tak osvětluje nejenom českou slovanskou politiku na přelomu 19. a 20. století, nýbrž i vývoj moderní české politické kultury.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist