Plzeňské sympozia

Radomír Vlček

Panslavismus či rusofilství? Pět tezí k otázce reflexe slovanství a panslavismu českou společností 19. století

9–20, resumé s. 20
Proces utváření moderní české identity sice bývá se slovanstvím tradičně spojován, avšak terminologický obsah pojmu je velmi nejasný, výrazy bývají často zaměňovány a obsah zkreslený. Zvlášť častá, a sice nejen v české historiografii, je generalizace či naopak banalizace pojmů „panslavismus“ a „rusofilství“, kterým zpravidla bývají připisovány negativní konotace. Studie se pokouší, osvětlit tyto pojmy teoreticky, zároveň však i v jejich dějinném kontextu s poukazem na historickou variabilitu. Akcent přitom spočívá na 19. století, kdy panslavismus a rusofilství sehrály rozhodující úlohu v procesu formování moderní české národní identity. Příspěvek současně upozorňuje na skutečnost, že Češi nebyli se svým pojetím habsburské monarchie zdaleka sami a že jim – zase zcela analogicky k jiným národům – panslavismus a rusofilství sloužily pouze jako prostředek k prosazování vlastních zájmů a cílů, nikoliv ke skutečnému přiblížení a konstituování „všeslovanské jednoty“.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist