Plzeňské sympozia

Katarína Beňová

Ladislav Mednyánszky a démoni jeho života a tvorby

148–158, resumé s. 158
Jednou z najzaujímavejších osobností výtvarného umenia prelomu 19. a 20. storočia v Strednej Európe bol maliar a barón Ladislav Mednyánszky (1852–1919). Narodil sa v Beckove, detstvo prežil v rodinnom sídle v Strážkach, väčšinu svojho života cestoval medzi Viedňou, Budapešťou i Parížom. Po štúdiách v Mníchove a v Paríži sa nikde na stálo neusadil na dlhšie obdobie, stal sa tulákom, ktorý neustále menil miesto svojho pobytu. Na jednej strane bol sebavedomým hosťom v dobových aristokratických a umeleckých salónoch, na druhej strane žil často aj na ulici, kde nachádzal protipóly k svojej vetchej a slabej osobe. Od detstva bol chorľavý a ako protiklad vlastnej telesnej konštrukcie vyhľadával osoby väčšinou z nižších vrstiev, tulákov, sedliakov, vojakov, fyzicky silné typy, ktoré často maľoval. Pre lepšie pochopenie Mednyánszkeho diela sú dôležitým prameňom jeho denníkové záznamy, ktoré si písal v maďarskom alebo nemeckom jazyku, ale gréckou abecedou. Pred nedávnom boli publikované a sú bohatým prameňom o živote a diele maliara, plné zápiskov o tvorbe, filozofii života, postrehoch, ale aj osobných traumách a pocitoch vymedzenia seba voči spoločnosti. Mednyánszky sa snažil nájsť odpovede nielen na adekvátny výtvarný štýl, ale hlavne definovať a analyzovať fyzické inštinkty. To všetko sa reflektovalo v jeho maľbách a kresbách vo forme námetov portrétov fyzicky silných typov, skupine diel s melancholicko-symbolickými témami, na ktorých pracoval po smrti svojich blízkych. Patria sem aj otázky vydedenia zo spoločnosti až po prvky mučenia a utrpenia, a témy trestu za vlastné zlyhanie.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist