Plzeňské sympozia

Miloslav Vojtech

Biedermeierovské tendencie v slovenskej literatúre národného obrodenia

377–384, resumé s. 385
Příspěvek zkoumá projevy biedermeieru ve slovenské literatuře 30. a 40. let 19. století. Nejprve se zabývá genezí užívání pojmu biedermeier v dějinách slovenské literatury s jeho typologickou definicí v oblasti poezie a prózy a objasňuje jeho literárně teoretické a estetické pozadí. Přesněji vyčleňuje okruh tvůrců biedermeierovské prózy, sdružený kolem almanachu Zora, k nimž patřil i autor románového fragmentu Obchodníci (1846) Jan Pavel Tomášek. Pozornost je věnována také poezii biedermeieru, zastoupené idylickou básní Karola Kuzmányho Běla (1836). Interpretace tohoto díla se soustředí hlavně na analýzu biedermeierovských rysů textu, k nimž náleží především líčení měšťanského života jako idylický žánrový obrázek. Z prózových textů je jako reprezentativní příklad podrobněji rozebírán Tomáškův románový fragment Obchodníci, patřící k prvním prozaickým dílům takzvaného městského typu. Postupně analyzovány jsou jednotlivé tématické, motivické a myšlenkové prvky, typologicky související s biedermeierem (topika města, mravoučné sentence, zdůrazňování tradičních ctností, artikulace konzervativních politických stanovisek, idealizované typy osobností, tradiční tématické a epické prvky v podobě konverzačních scén v měšťanském salónu, či sentimentalizujícího líčení plesu). Závěr příspěvku se zaměřuje na přítomnost pozůstatků biedermeieru v próze raného romantismu, konkrétně na příkladu cestopisu Cesta Slováka k bratřím slovanským na Moravě a v Čechách (1841) od Josefa Miloslava Hurbana, kde biedermeierovská ornamentika působí spíše jako falešná dekorativně-stylistická hra, za níž jsou vnímatelné pocity skepse a nesplněných nadějí nastupující generace romantiků.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist